غضروف مصنوعی یا پروتز در جراحی بینی

غضروف مصنوعی یا پروتز در جراحی بینی

8 خرداد 1399 مقالات

غضروف مصنوعی  یا پروتز در جراحی بینی:

غضروف مصنوعی:

غضروف های مصنوعی که درجراحی بینی مورده استفاده می گیرد به چهار دسته تقسیم می شوند:

غضروف های که از فرد دیگری گرفته می شود:

این غضروف ها از غضروف های اضافه افراد دیگری که در عمل جراحی بینی اضافه امده است تهیه می شود .

که این غضروف هادر مواد نگه دارنده و الکل نگهداری می شوند و برای فرد دیگری که در حین عمل جراحی بینی به تقویت غضروف نیاز دارد استفاده می شود

غضروف هایی که از غضروف افرادی که دچار مرگ مغزی شده اند استفاده می شود:

در این روش بعد از انجام میکروب زدایی غضروف ها برداشته می شوند و برای افرادی که نیاز به تقویت غضروف دارند مورده استفاده قرار می گیرد. در این روش احتمال انتقال بیماری و عفونت های خاص ویروسی وجود دارد و همچنین جذب غضروف به مدت زمان زیادی نیاز دارد.

استفاده از غضروف حیوانات:

در این روش بدلیل اینکه احتمال انتقال عفونت از حیوانات به انسان وجود دارد دیگر مورده استفاده قرار نمی گیرد

استفاده از مواد صنعتی:

در این روش احتمال عفونت و جذب نشدن و بیرون زدگی غضروف وجود دارد. بهتر است هنگامی که در جراحی بینی نیاز به غضروف مصنوعی است از این روش استفاده نشود زیرا این مواد غضروف نیستد

هنگامی که در جراحی بینی  نیاز به غضروف می باشد برای شکل دهی و تقویت تا جایی که امکان دارد دکترمحمدی مفرد  از غضروف های تیغه میانی بینی خود بیمار و در صورت نبودن از غضروف لاله گوش بیمار و غضروف های دنده بیمار استفاده می کند.

غضروف مصنوعی یا پروتز در جراحی بینی

غضروف مصنوعی یا پروتز در جراحی بینی

آیا درجراحی بینی از غضروف مصنوعی یا پروتز استفاده می شود ؟

درمواردی که تیغه وسط بینی یا سپتوم غضروف کافی را دراختیار جراح قرار ندهد،

جراح می تواند از غضروف مصنوعی یا پروتز برای نوک بینی استفاده کند.

درجراحی زیبایی بینی جهت شکل دادن به قسمت های مختلف بینی به خصوص نوک بینی ،جهت استحکام بینی،باز کردن راه تنفسی یا حتی پرکردن قسمت های فرورفته از غضروف استفاده می کنند.
جراح غضروف های لازم را از تیغه وسط بینی جدا می کند.

اما گاهی به دلیل نبود غضروف کافی ،جراحی ترمیمی یا تصادفات نمی توان از غضروف سپتوم استفاده کرد.

غضروف های مصنوعی قوی و ماندگارهستند اما در مدت زمان طولانی تکلیف مشخصی ندارند .

امکان عفونت و پس زدن را دارند.درنتیجه بهتر است از غضروف های نقاط مختلف بدن استفاده شود.
در قسمت های مختلف بدن انسان غضروف وجود دارد اما بهترین انتخاب جراح برای تامین غضروف استفاده از غضروف تیغه بینی،غضروف لاله گوش و غضروف دنده می باشد.

برداشتن غضروف از تیغه ی بینی با رعایت استانداردهایی هیچ آسیبی به تنفس فرد وارد نمی کند.
در بخش مرکزی لاله گوش غضروف های محکمی وجود دارد که جراح از آن ها استفاده میکند و هیچ گونه تغییری در گوش یا لاله گوش ایجاد نمی کند.
برای استفاده از غضروف دنده جراح برش کوچکی را بر روی قفسه سینه می هد و غضروف لازم را برمیدارد.

غضروف طبیعی همواره بهتراز غضروف مصنوعی یا پروتز است.

نمونه غضروف طبیعی

نمونه غضروف طبیعی