آیا وضعیت روحی و روانی فرد در انجام عمل جراحی بینی تاثیر دارد؟