آیا پس از جراحی بینی گوشتی مشکلات تنفسی طبیعی می باشد؟