انجام آزمایشات عمل بینی تا چه مدت قبل از عمل باید انجام گیرد؟