در ازمایشات قبل از عمل دختران هم ازمایش بارداری هم هست؟