سلام ببخشید درسته که میگن بعد از بارداری بینی افتادگی پیدا میکند؟