من حدود 8ماه از جراحیم میگذره و بینیم گوشتی بوده جای اسکار هنوز کاملا واضح میباشد و همچنین دچار خشکی شده و هنگام خنده و غذا خورئن اذیت میکنه کاری هست که انجام بدم اوضاع بهتر شه؟